Events in September 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
31/08/2023
01/09/2023
02/09/2023
03/09/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023(1 event)

CLB Doanh nhân C&D

09/09/2023

Tên chương trình:

Thời gian (ngày/tháng/năm) giờ:

Đơn vị tổ chức:

Link đăng ký hoặc số điện thoại đăng ký:

Ghi chú khác (nếu có):

10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023(3 events)

ANALYTEX 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ sinh học, thiết bị chuẩn đoán, xét nghiệm, phân tích và vật tư Y tế

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2023

13/09/2023 16/09/2023

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

VIETNAM BEAUTYCARE EXPO 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, Công nghệ và Dịch vụ Làm Đẹp

1.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: MOH; Bộ Y Tế
4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
.5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
14/09/2023(3 events)

ANALYTEX 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ sinh học, thiết bị chuẩn đoán, xét nghiệm, phân tích và vật tư Y tế

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2023

13/09/2023 16/09/2023

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

VIETNAM BEAUTYCARE EXPO 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, Công nghệ và Dịch vụ Làm Đẹp

1.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: MOH; Bộ Y Tế
4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
.5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
15/09/2023(3 events)

ANALYTEX 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ sinh học, thiết bị chuẩn đoán, xét nghiệm, phân tích và vật tư Y tế

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2023

13/09/2023 16/09/2023

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

VIETNAM BEAUTYCARE EXPO 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, Công nghệ và Dịch vụ Làm Đẹp

1.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: MOH; Bộ Y Tế
4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
.5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
16/09/2023(3 events)

ANALYTEX 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ sinh học, thiết bị chuẩn đoán, xét nghiệm, phân tích và vật tư Y tế

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2023

13/09/2023 16/09/2023

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
 • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

VIETNAM BEAUTYCARE EXPO 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, Công nghệ và Dịch vụ Làm Đẹp

1.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: MOH; Bộ Y Tế
4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
.5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023(1 event)

VIETNAM WOOD 2023

20/09/2023 23/09/2023

Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Máy móc và Thiết bị Công nghiệp ngành Chế biến Gỗ

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 20/09/2023 - 23/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

21/09/2023(2 events)

VIETNAM WOOD 2023

20/09/2023 23/09/2023

Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Máy móc và Thiết bị Công nghiệp ngành Chế biến Gỗ

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 20/09/2023 - 23/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

OCTF 2023

21/09/2023 23/09/2023

Triển Lãm Công Nghệ Thông Minh Tại Việt Nam 2023

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 21/09/2023 - 23/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam

 

22/09/2023(2 events)

VIETNAM WOOD 2023

20/09/2023 23/09/2023

Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Máy móc và Thiết bị Công nghiệp ngành Chế biến Gỗ

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 20/09/2023 - 23/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

OCTF 2023

21/09/2023 23/09/2023

Triển Lãm Công Nghệ Thông Minh Tại Việt Nam 2023

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 21/09/2023 - 23/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam

 

23/09/2023(2 events)

VIETNAM WOOD 2023

20/09/2023 23/09/2023

Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Máy móc và Thiết bị Công nghiệp ngành Chế biến Gỗ

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 20/09/2023 - 23/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

OCTF 2023

21/09/2023 23/09/2023

Triển Lãm Công Nghệ Thông Minh Tại Việt Nam 2023

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 21/09/2023 - 23/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam

 

24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023(1 event)

VIETNAM PRINTPACK 2023

27/09/2023 30/09/2023

Triển lãm Quốc tế Lần thứ 21 về Máy và Thiết bị ngành Công nghiệp Đóng gói Bao bì & In ấn

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 27/09/2023 - 30/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

28/09/2023(2 events)

VIETNAM PRINTPACK 2023

27/09/2023 30/09/2023

Triển lãm Quốc tế Lần thứ 21 về Máy và Thiết bị ngành Công nghiệp Đóng gói Bao bì & In ấn

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 27/09/2023 - 30/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT KIỀU CHÂU ÂU LẦN THỨ 12

28/09/2023

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 • Liên Hiệp Các Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Châu Âu

 • Hội Doanh Nghiệp Việt Kiều tại Hungary

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

 • Bộ Công Thương

 • Ủy Ban Nhà Nước về Người Việt Nam ở Nước Ngoài

 • Đại Sứ Quán, Thương Vụ Việt Nam tại Hungary

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

 • Hội trường Khách Sạn: HOTEL HELIA

        Budapest, Hungary, 1133, Kárpát utca 62-64

THỜI GIAN: NGÀY 28/09/2023 - 01/10/2023

29/09/2023(1 event)

VIETNAM PRINTPACK 2023

27/09/2023 30/09/2023

Triển lãm Quốc tế Lần thứ 21 về Máy và Thiết bị ngành Công nghiệp Đóng gói Bao bì & In ấn

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 27/09/2023 - 30/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

30/09/2023(1 event)

VIETNAM PRINTPACK 2023

27/09/2023 30/09/2023

Triển lãm Quốc tế Lần thứ 21 về Máy và Thiết bị ngành Công nghiệp Đóng gói Bao bì & In ấn

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

2. THỜI GIAN: NGÀY 27/09/2023 - 30/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Chan Chao International Co., Ltd.

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers

5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad

01/10/2023