TIÊU CHÍ THAM GIA

1.Công ty:

  1. Thành lập từ 05 năm trở lên.
  2. Có doanh thu, chi phí, lợi nhuận ổn định. Doanh thu từ 20-50 tỷ/ năm (2 năm gần nhất).

2.Lĩnh vực kinh doanh:

  1. Tất cả các lĩnh vực, trừ y tế, công nghiệp nặng, bất động sản.v.v…

3.Chủ doanh nghiệp:

  1. Trẻ, dưới 45 tuổi.
  2. Giỏi, xuất sắc.
  3. Có tin thầnh học hỏi, sẵn sàng thay đổi, có ước mơ, hoài bão và tham vọng đủ lớn.
  4. Có suy nghĩ và hành động tiệm cận doanh nhân toàn cầu.